FTI UMI Makassar Gelar Penyumpahan Insinyur dan Yudisium Sarjana